درباره ما

ما در سمنان دارای بهترین اعضای هیئت علمی هستیم

امکانات مؤسسه:

الف: امکانات اداری و آموزشی

زیر بنای فضای آموزشی و اداری مؤسسه مشتمل برزميني به مساحت 5000  متر مربع مي باشد که در این مجموعه امکانات زیر فراهم شده است.

- فضای آموزشی

- فضای اداری

- مرکز کامپیوتر

- فضای کمک آموزشی (آزمایشگاه ها)

- کتابخانه

- نمازخانه

ب: امکانات رفاهی

- هماهنگی با پانسیون های موجود در سطح شهر برای اسکان دانشجویان پسر و دختر

- تامین غذای گرم در یک نوبت برای دانشجویان

- اختصاص وام شهریه دانشجوئی از سوی صندوق رفاه به دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی

- استفاده دانشجویان از سایت و اینترنت

- برگزاری اردوهای علمی و تفریحی