کارکنان

ریاست شماره تماس

 

دکتر علی اکبر امین بیدختی

 

 023-33480792

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حراست شماره تماس

 

 جناب آقای جلال

 

 023-33480794

 

 

 

 

 

 

 

 

آموزش  سمت شماره تماس

 

 

سرکار خانم طاهرنژاد

 

 

مدیر آموزش

 

 

 

 

 

023-33480791

 

 

 

 

   جناب آقای   ابراهیمیان

 

 

کارشناس آموزش و فارغ التحصیلان  

 

 

سرکار خانم زرگر

 

کارشناس امور دانشجویی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امور مالی سمت شماره تماس

 

 

 

 

 

جناب آقای تشرعی

 

 

 

مدیر امور مالی

 

 

 

 

 

 

023-33480790

مصطفی عرب خابوری

 

 

جناب آقای خابوری

 

 

کارشناس مالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انفورماتیک  شماره تماس
 

 

سرکار خانم مهندس شجاع

023-33480793

 

 

 

 

 

 

 

 کارکنان واحد حفاظت فیزیکی
 شماره تماس
 

 

 

جناب آقای عبدوس

023-33480975

 

 

 

جناب آقای زرگر

023-33480975