تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1401
  

1401/06/13لغایت 1401/06/16

 

انتخاب واحد

شنبه

1401/06/19

 

شروع کلاس ها

1401/07/02لغایت 1401/07/06 حذف و اضافه
1401/10/08 پایان کلاس ها
1401/10/10 شروع امتحانات
1401/10/29 پایان امتحانات