تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی 1398-1397
  

1397/11/08  لغایت 1397/11/11

 

انتخاب واحد

دوشنبه

1397/11/15

 

شروع کلاس ها

1397/11/23 لغایت 1397/11/25 حذف و اضافه
 1398/1/17لغایت 1398/3/1 حذف و اضافه اضطراری
1398/3/24 پایان کلاس ها
1398/3/25 شروع امتحانات
1398/4/11 پایان امتحانات