تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1401
  

1401/11/08لغایت 1401/11/11

 

انتخاب واحد

یکشنبه

1401/11/16

 

شروع کلاس ها

1401/11/17لغایت 1401/11/19 حذف و اضافه
1402/03/18 پایان کلاس ها
1402/03/20 شروع امتحانات
1402/04/09 پایان امتحانات
 1401/12/24-1401/12/13 معرفی به استاد مقاطع کاردانی و کارشناسی
1402/06/16 مهلت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
مطابق نامه وزارت عطف در اردیبهشت ماه 1402 از طریق سامانه سجاد می باشد زمان تقاضا مهمان ،انتقال ، تغییر رشته و انتقال توام با تغییر رشته
 1402/03/13-1401/11/30  زمان حذف ترم
 1401/11/20-1401/11/08  زمان مرخصی تحصیلی
1402/03/11-1401/11/30 حذف اضطراری