تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیم سال اول سال تحصیلی 1400-1399
  

1400/06/23لغایت 1400/06/26

 

انتخاب واحد

شنبه

1400/06/27

 

شروع کلاس ها

1400/07/10لغایت 1400/07/12 حذف و اضافه
1400/10/15 پایان کلاس ها
1400/10/18 شروع امتحانات
1400/11/05 پایان امتحانات