تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیم سال اول سال تحصیلی 1399-1398
  

1398/06/09لغایت 1398/06/15

 

انتخاب واحد

دوشنبه

1398/06/25

 

شروع کلاس ها

1398/07/08لغایت 1398/07/11 حذف و اضافه
1398/10/06 پایان کلاس ها
1398/10/10 شروع امتحانات
1398/10/28 پایان امتحانات