تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیم سال اول سال تحصیلی 1400-1399
  

1399/06/09لغایت 1399/06/15

 

انتخاب واحد

شنبه

1399/06/29

 

شروع کلاس ها

1399/07/08لغایت 1399/07/11 حذف و اضافه
1399/10/19 پایان کلاس ها
1399/10/22 شروع امتحانات
1399/11/03 پایان امتحانات