گواهینامه ها و افتخارات

1- کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی فوتسال موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی استان سمنان

2- دریافت لوح از همایش تجلیل از نخبگان عرصه مهارت استان سسمنان

3- برگزیده استانی پنجمین جشنواره کارآفرینان برتر1389

4- دریافت لوح تقدیر انجمن صنفی مجریان آموزش کارآفرینی

5- کسب مقام کارآفرین برتر از جشنواره کارآفرینان برتر1389