موسسه آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی کومش

نگین خردورزی شهرستان سمنان

1- دکتر نوید شریفی(هیات علمی)

2- دکتر یونس وکیل الرعایا

3-دکتر سید داود قریشی

4-دکتر محبوبه نوری نسب

5-دکتر امیررضا بندار

6-دکتر کامبیز عبدی

7-دکتر ساره خاتون همتیان

8-دکتر وحید میرمحمد خانی

9-آقای مجید خطیبی

10-آقای امین همتی

11-آقای رضا عبداله زاده

12-خانم مریم آلبویه

13-آقای سید مجتبی زرگر