معاونین

 مشخصات  سمت  ردیف

نام و نام خانوادگی : مسعود ذوالفقاری                              
مدرک تحصیلی : دکتری

مرتبه علمی دانشگاهی : استادیار

رشته تخصصی : ریاضی

 

 

مدیر امور دانشجویی و فرهنگی

 

1

نام و نام خانوادگی : علی حقیقی اصل                           
مدرک تحصیلی : دکتری

مرتبه علمی دانشگاهی : استاد

رشته تخصصی : شیمی

 

 

مدیر امور آموزشی و پژوهشی

 

 

2

نام و نام خانوادگی : عباس دانایی                          
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

مرتبه علمی دانشگاهی :مربی

رشته تخصصی : شیمی

 

مدیر امور مالی و خزانه دار

3

نام و نام خانوادگی : فرشاد ورامینیان                           
مدرک تحصیلی : دکتری

مرتبه علمی دانشگاهی : استاد

رشته تخصصی :مهندسی شیمی

 

 

مدیر طرح و توسعه

 

4