اطلاعيه ثبت نام و انتخاب واحد دانشجويان در نيمسال اول سال تحصيلي 99-1398

به اطلاع كليه دانشجويان محترم مي رساند :

  • انتخاب واحد تمامي رشته ها در نيمسال اول سال تحصيلي 99-1398 بصورت اينترنتي در سايت موسسه به آدرس www.kumesh.ac.ir انجام مي شود.

 

  • به منظور اجراي اين امر كليه دانشجويان موظفند حداكثر تا تاريخ 1398/06/07 نسبت به واريز مبلغ علی الحساب (8000000 ريال براي دانشجويان كارداني و كارشناسي) و(12000000 ريال براي دانشجويان كارشناسي ارشد) به شماره حساب 0201206210007 بانك پارسيان اقدام نمايند و فيش مربوطه را حضوري به امور مالي (آقاي تشرعي) تحويل نموده و يا فيش واريزي را با شماره نمابر 33480792-023 فكس نمايند. (ضمناّ دانشجويان موظفند نهايتاّ اصل فيش واريزي را به امور مالي تحويل نمايند.)

3-براي دانشجوياني كه مبلغ فوق را واريز نمايند از تاريخ 1398/06/09 لغايت 1398/06/15 مجوز ثبت نام و انتخاب واحد صادر شده و مي توانند با مراجعه به آدرس سايت موسسه جهت ثبت نام اقدام نمايند.

 

4- سايت موسسه جهت انتخاب واحد فقط در تاريخ هاي اعلام شده باز مي باشد و عواقب ناشي از تاخير در ثبت نام و انتخاب واحد به عهده دانشجويان محترم مي باشد.

 

5- ثبت نام دانشجويان جديد الورود بصورت حضوري و با راهنمايي كارشناسان واحد آموزش پس از اعلام نتايج كنكور انجام خواهد شد.

 

                                                                                                                                                               موسسه آموزش عالي كومش