اطلاعيه ثبت نام و انتخاب واحد دانشجويان در نيمسال اول سال تحصيلي 1401-1400

 

به اطلاع كليه دانشجويان محترم مي رساند :

  • انتخاب واحد تمامي رشته ها در نيمسال اول سال تحصيلي 1401-1400 بصورت اينترنتي در سايت موسسه به آدرس www.kumesh.ac.ir انجام مي شود.

 

  • به منظور اجراي اين امر كليه دانشجويان موظفند حداكثر تا تاريخ 22/06/1400 نسبت به واريز مبلغ علی الحساب (10000000 ريال براي دانشجويان كارداني و كارشناسي) و  (15000000 ريال براي دانشجويان كارشناسي ارشد) به (شماره حساب    47000945463603 و یا به شماره کارت 6221061218915728 بنام موسسه آموزش عالی کومش) بانك پارسيان اقدام نمايند و فيش واريزي را با شماره 09905089128 واتساپ نمايند. (ضمناّ دانشجويان موظفند نهايتاّ اصل فيش واريزي را به امور مالي تحويل نمايند.)

3-براي دانشجوياني كه مبلغ فوق را واريز نمايند از تاريخ 23/06/1400 لغايت 26/06/1400 مجوز ثبت نام و انتخاب واحد صادر شده و مي توانند با مراجعه به آدرس سايت موسسه جهت ثبت نام اقدام نمايند.

      موسسه آموزش عالي كومش